انجام  پایان نامه در این روزها در ایران تبدیل  به یک شغل  شده  است و عده‌ای ب دون داشتن حتی یک سال سواد دانشگاهی به تاسیس موسساتی در این زمینه اقدام کرده‌اند اما دانشجویان و دانشگاهیان به تخصص مورد نیاز در امر آموزش و یادگیری این فن هستند.

موسسه  پژوهشی مشاوران دانشگاه  به دلیل احساس نیازی که در زمینه انجام  و نگارش پایان نامه در بین  پژوهشگران بود تاسیس و این فعالیت را از یک شغل به یک همکاری علمی تخصصی  و آموزشی تبدیل کرد. ما از ابتدا  انجام پروپوزال  و  پایان نامه را کاری علمی و  اخلاقی نمی‌دانستیم  و  به همین دلیل خود را موظب می‌ بینیم  که  با تدوین اصول علمی و اخلاقی در این مسیر حرکت کنیم.

 از هدف های شاخص نوشتن یک پایان‌نامه یا تز آشنا کردن دانشجو دوره کارشناسی ارشد و دکتری با  شرایط نوشتن و تنظیم یک یافته پژوهشی می باشد . در اصل  پایان‌نامه یا تز نگارشی می باشد که شامل یک قسمت چکیده ، یک قسمت فهرست مطالب پایان نامه ، قسمت فهرست اشکال، جداولها و نمودارها، قسمت مقدمه و پیشینه و نگاهی بر کارهای قبلی و مبانی نظری، روش تحقیق و قسمت تحلیل، نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و در آخر ارائه فهرست منبع های مورد استفاده  که دانشجو و با راهمنایی  استاد و کمک اساتید مشاور نگارش می‌ گردد.  در واقع رعایت کردن روش های استاندارد دانشجویان به منظور حفظ هماهنگی و تعادل بین پایان‌نامه‌ها لازن و ضروری می باشد.